ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ Năm, khóa IV (nhiệm kỳ 2018-2023)

Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khóa IV tiến hành Hội nghị lần thứ Năm với 67/89 ủy viên BCH dự (vắng 22, có lý do) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023; thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Hội năm 2022; Báo cáo kết quả công tác Kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng tiến hành công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Báo cáo kết quả Thi đua, khen thưởng năm 2022; Báo cáo bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội; Báo cáo những điểm chính về kế hoạch chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ V và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ủy viên Ban Chấp hành và kết luận của Chủ tịch Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết nghị:

1. Thông qua các báo cáo Tổng kết công tác năm; Báo cáo Hoạt động của Ban Thường vụ Hội, Thường trực Hội; Báo cáo Công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể:

1.1. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đã tích cực làm tốt công tác tham mưu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các mặt công tác đã bám sát kế hoạch đề ra và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới; triển khai đồng bộ và đạt kết quả, chất lượng tốt, trong đó: công tác xây dựng tổ chức hội, công tác tuyên truyền, đối ngoại và vận động nguồn lực, xây dựng Quỹ đã có có sự chuyển biến tốt hơn so với các năm trước.

Quan tâm chăm sóc và vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tích cực mở rộng đối tượng, phạm vi vận động và hỗ trợ nguồn lực tới các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Quỹ NNCĐDC từ Trung ương Hội đến các tỉnh, thành hội.

Kết thúc năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng đã trình Ban Thường vụ khen thưởng: Tặng cờ thưởng “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 10 tỉnh thành Hội: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Ninh, Đồng Nai, Hải Dương, Cà Mau, Tiền Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ. Tặng bằng khen cho 30 tập thể và 23 cá nhân.

Tuy nhiên, năm 2022 còn tồn tại: Công tác tham mưu của một số tổ chức hội đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư còn hạn chế. Một số địa phương sáp nhập tổ chức Hội NNĐCDC/dioxin với các hội khác, nên hoạt động còn gặp khó khăn.

Thực hiện Điều lệ và quy chế làm việc, có nơi chưa bảo đảm thật sự dân chủ, tạo đồng thuận. Công tác vận động nguồn lực, cá biệt có địa phương còn thụ động; kết quả vận động còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế.

1.2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023, năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành quyết nghị thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo; đồng thời phấn đấu đạt 9 chỉ tiêu cụ thể sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Đại hội các tỉnh, thành Hội nhiệm kỳ 2023-2028;

- Đẩy mạnh Phong trào thi đua chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội;

- Tổ chức tốt “Tháng hành động vì NNCĐDC” (từ 1 đến 31/8/2023);

- Toàn Hội vận động nguồn lực đạt 500 tỷ đồng;

- Tổ chức nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” đạt 3 tỷ đồng trở lên;

- Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho hơn 800 gia đình;

- Hỗ trợ học bổng 16.000 suất; hỗ trợ sinh kế cho hơn 1500 gia đình;

- Xông hơi, giải độc tại các TTBTXH từ 1500-2000 người;

- Khám chữa bệnh từ 18.000 đến 20.000 nạn nhân.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội bao gồm:

2.1. Bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành gồm:

- Bà Đỗ Mai Khanh, Trưởng ban Đối ngoại TW Hội;

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Tỉnh hội Hậu Giang;

- Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Tỉnh hội Vĩnh Phúc.

2.2. Bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ:

- Bà Đỗ Mai Khanh, Trưởng ban Đối ngoại TW Hội.

3. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; Thời gian tổ chức đại hội và tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội vào trung tuần tháng 12/2023.

4. Giao Thường trực Trung ương Hội hoàn chỉnh các văn bản nêu trên để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và gửi các tỉnh, thành Hội./.

TM. BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh (đã ký)

 

Video

Video: Chương trình truyền hình trực tiếp: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2019
Video: Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (năm 2019)